Tuesday, October 23, 2012

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА “ЈУНАШТВОМ У СЛАВУ – СРПСКИ ВОЈНИК У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ 1912-1913“ у Белом Двору / EXHIBITION “WITH HEROISM TO GLORY – THE SERBIAN SOLDIER IN THE FIRST BALKAN WAR 1912-1913” in the White Palace in SerbiaBeli Dvor, Srbija


ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА “ЈУНАШТВОМ У СЛАВУ – СРПСКИ ВОЈНИК У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ 1912-1913“


Београд, 18.октобар 2012 – Изложба фотографија „Јунаштвом у славу – Српски војник у Првом балканском рату 1912-1913“, данас је свечано је отворена у 18.00 часова у Белом Двору.

Присутнима се испред Краљевског Двора обратио архитекта Драгомир Ацовић, председник Крунског савета, а изложбу су свечано отворили господин Немања Девић, један од аутора изложбе, проф. др Мира Радојевић и проф.др Момчило Павловић.

Аутори изложбе Смиљана Чакаревић, Немања Девић и Војин Малетковић желели су да прикажу живот српског војника од мобилизације и поласка у рат до завршетка ратних дејстава. Иако војнички дан одређују планови Врховне команде и тренутна ситуација на терену, ратник је у часовима предаха ипак имао прилику да се бави и нечим што је део цивилног живота. У тим тренуцима настојао је да скрене мисли од несреће коју рат са собом носи. Опуштао се тако што је читао новине, писао по­родици, обележавао верске празнике и војне успехе. И све то не запостављајући редовне војне обавезе, којима је био у потпуности посвећен.

Посетиоци су могли да виде и родове војске који се нису налазили на првој линији фронта. Комора, телеграфисти, инжењери и авијатичари обављали су логистичке операције које су омогућавале лакше на­предовање и бољу комуникацију на бојишту.

Фотографије снимљене при ослобађању градова документовале су успехе српске војске и јачале борбени морал народа. Српског војника, који је на њима представљен као ослободилац, онај који је испунио вољу народа, подсећаће на то да је био учесник истинског подвига.

Изложба „Јунаштвом у славу“ приказује драматичне тренутке српске историје, пратећи српског ратника под шајкачом и у опанцима, обичног војника који је изнео највећи терет борби.

Приказани материјал – избор из обимне грађе – резултат је истраживања музеја, архива и приватних збирки широм Србије. Током вишемесечног рада прикупљено је преко 500 фотографија из колекција с подручја Београда, Ниша, Крагујевца, Ужица, Смедерева, Ваљева, Чачка, Врања, Зајечара, Прокупља.

Изложба „Јунаштвом у славу – Српски војник у Првом балканском рату 1912-1913“ биће отворена за јавност у Белом Двору од петка, 19. октобра до среде 25. октобра (24 oktobra ?) 2012. радним данима у терминима у 11 и 13 часова. Сви заинтересовани могу се јавити канцеларији Њ.К.В. Престолонаследника Александра и најавити посету један дан раније на телефон 011 306 4075. Улаз је слободан.*****

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA “JUNAŠTVOM U SLAVU – SRPSKI VOJNIK U PRVOM BALKANSKOM RATU
 1912-1913“

Beograd, 18.oktobar 2012 – Izložba fotografija „Junaštvom u slavu – Srpski vojnik u Prvom balkanskom ratu 1912-1913“, danas je svečano je otvorena u 18.00 časova u Belom Dvoru.

Prisutnima se ispred Kraljevskog Dvora obratio arhitekta Dragomir Acović, predsednik Krunskog saveta, a izložbu su svečano otvorili gospodin Nemanja Dević, jedan od autora izložbe, prof. dr Mira Radojević i prof.dr Momčilo Pavlović.

Autori izložbe Smiljana Čakarević, Nemanja Dević i Vojin Maletković želeli su da prikažu život srpskog vojnika od mobilizacije i polaska u rat do završetka ratnih dejstava. Iako vojnički dan određuju planovi Vrhovne komande i trenutna situacija na terenu, ratnik je u časovima predaha ipak imao priliku da se bavi i nečim što je deo civilnog života. U tim trenucima nastojao je da skrene misli od nesreće koju rat sa sobom nosi. Opuštao se tako što je čitao novine, pisao po­rodici, obeležavao verske praznike i vojne uspehe. I sve to ne zapostavljajući redovne vojne obaveze, kojima je bio u potpunosti posvećen.

Posetioci su mogli da vide i rodove vojske koji se nisu nalazili na prvoj liniji fronta. Komora, telegrafisti, inženjeri i avijatičari obavljali su logističke operacije koje su omogućavale lakše na­predovanje i bolju komunikaciju na bojištu.

Fotografije snimljene pri oslobađanju gradova dokumentovale su uspehe srpske vojske i jačale borbeni moral naroda. Srpskog vojnika, koji je na njima predstavljen kao oslobodilac, onaj koji je ispunio volju naroda, podsećaće na to da je bio učesnik istinskog podviga.

Izložba „Junaštvom u slavu“ prikazuje dramatične trenutke srpske istorije, prateći srpskog ratnika pod šajkačom i u opancima, običnog vojnika koji je izneo najveći teret borbi

Prikazani materijal – izbor iz obimne građe – rezultat je istraživanja muzeja, arhiva i privatnih zbirki širom Srbije. Tokom višemesečnog rada prikupljeno je preko 500 fotografija iz kolekcija s područja Beograda, Niša, Kragujevca, Užica, Smedereva, Valjeva, Čačka, Vranja, Zaječara, Prokuplja.

Izložba„Junaštvom u slavu – Srpski vojnik u Prvom balkanskom ratu 1912-1913“ biće otvorena za javnost u Belom Dvoru od petka, 19. oktobra do srede 25. oktobra (24 oktobra ?) 2012.  radnim danima u terminima u 11 i 13 časova. Svi zainteresovani mogu se javiti kancelariji Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra I najaviti posetu jedan dan ranije na telefon 011 306 4075. Ulaz je slobodan.

*****

EXHIBITION “WITH HEROISM TO GLORY – THE SERBIAN SOLDIER IN THE FIRST BALKAN WAR
 1912-1913”

Belgrade. 18 October 2012 – Exhibition “With Heroism to Glory – Serbian Soldier in the First Balkan War 1912-1913” officially opened today at 6 p.m. at the White Palace.

On behalf of the Royal Couple, architect Dragomir Acovic, chairman of the Privy Council addressed the audience, and Mr Nemanja Devic, one of the authors of the exhibition, Prof. Dr. Mira Radojevic and Prof. Dr. Momcilo Pavlovic officialy opened the exhibition organized in collaboration with the publishing house Služebeni glasnik.

The authors of the exhibition Mrs. Smiljana Čakarević, Mr. Nemanja Devic and Mr. Vojin Maletković wanted to show the life of Serbian soldier from the moment of mobilization, through going to the war, until the end of it. Although, the military day is set by the plans of the Command and the current situation on the field, soldier still had the moments of still when he could do something from regular civil life. In those moments he tried to divert his thoughts from the evil that war brings. He relaxed himself through reading newspapers and writing to his family, celebrated religious holidays and military achievements, and all this without neglecting the regularly military service, which he was entirely devoted to.

Also, exhibition presents the genera of the military which were not located at the frontline. Chambers, telegraph, engineers and aviators did logistical operations that allowed easier progress and better communication on the battlefield.

Photos taken during liberation of the cities have documented successes of the Serbian army and strengthened the moral of the people. Serbian soldier, who was presented as a liberator and one that fulfilled the will of people, will be reminded through them that it was part of true feats.

Exhibition "With Heroism to Glory" shows the dramatic moments of Serbian history, following the Serbian soldier who took the brunt of battle.

The presented material - a selection from the extensive collection – is the result of the research through the museums, archives and private collections all over the Serbia. During several months of work over 500 photographs are collected from the collection from Belgrade, Nis, Kragujevac, Uzice, Smederevo Valjevo, Cacak, Vranje, Zajecar Prokuplje.
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****

No comments: