Wednesday, September 25, 2013

FILM! Крунисање краља Петра I Карађорђевића и Путовање кроз Србију, Нови Пазар, Црну Гору и Далмацију / Министри Краљевске владе на дан крунисања Краља Петра I Septembar 21, 1904Posted on You Tube by "TasmanF1"

"Крунисање Краља Петра I Карађорђевића и путовање кроз Србију, Нови Пазар, Црну Гору и Далмацију. Филм су реализовали 1904. године Арнолд Мјур Вилсон и Френк Сторм Мотершо. Оригиналну копију овог филма и део негатива откупио је 1937. године у Енглеској југословенски дипломата и књижевник Војислав Јовановић-Марамбо и донео у Београд. Југословенска кинотека је 1950. године откупила права коришћења филма. Оригинални материјал је Јовановић завештао Патријаршији Српске православне цркве у Београду. Године 1993. Југословенска кинотека је преузела од Патријаршије Српске православне цркве целокупан материјал филма. Године 1995. су започети радови на рестаурацији оригинала у сарадњи са Кинотеком града Болоње у Италији. Рестаурација филма је завршена 2003. године."

Latinica:

"Krunisаnje Krаljа Petrа I Kаrаđorđevićа i putovаnje kroz Srbiju, Novi Pаzаr, Crnu Goru i Dаlmаciju. Film su reаlizovаli 1904. godine Arnold Mjur Vilson i Frenk Storm Moteršo. Originаlnu kopiju ovog filmа i deo negаtivа otkupio je 1937. godine u Engleskoj jugoslovenski diplomаtа i književnik Vojislаv Jovаnović-Mаrаmbo i doneo u Beogrаd. Jugoslovenskа kinotekа je 1950. godine otkupilа prаvа korišćenjа filmа. Originаlni mаterijаl je Jovаnović zаveštаo Pаtrijаršiji Srpske prаvoslаvne crkve u Beogrаdu. Godine 1993. Jugoslovenskа kinotekа je preuzelа od Pаtrijаršije Srpske prаvoslаvne crkve celokupаn mаterijаl filmа. Godine 1995. su zаpočeti rаdovi nа restаurаciji originаlа u sаrаdnji sа Kinotekom grаdа Bolonje u Itаliji. Restаurаcijа filmа je zаvršenа 2003. godine."


http://youtu.be/Bs3sTEdFGLM

*******
 

 
Министри Краљевске владе:
први с лева министар војни ђенерал Радомир Путник, трећи с лева министар финансија Лазар Пачу, пети с лева министар унутрашњих дела Стојан Протић, шести с лева министар просвете и црквених дела Љуба Давидовић.
 
Фотографисано на дан крунисања Краља Петра I
 
 
Фото захваљујући:
na Facebook.

*****

 If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
  
*****

No comments: