Friday, November 15, 2013

Велика парада победника у Паризу 1919. године / Velika parada pobednika u Parizu 1919. godine / "Политика" November 11, 2013


Политика
М. Л.
Oбјављено: 11.11.2013.
На ве­ли­кој са­ве­знич­кој па­ра­ди, ко­ја је у Па­ри­зу одр­жа­на 14. ју­ла 1919. го­ди­не (Вер­сај­ски спо­ра­зум пот­пи­сан је 28. ју­на), уче­ство­ва­ли су и пред­став­ни­ци срп­ске вој­ске. Де­фи­ле тру­па зе­ма­ља по­бед­ни­ца у Ве­ли­ком ра­ту пред­во­ди­ли су мар­ша­ли Жо­зеф Жо­фр, Фер­ди­нанд Фош и та­да­шњи хе­рој са Вер­де­на, ка­сни­је ко­ла­бо­ра­тор са на­ци­сти­ма, Фи­лип Пе­тен. Кроз Три­јум­фал­ну ка­пи­ју, ка­ко се и ви­ди на илу­стра­ци­ји ко­ју об­ја­вљу­је „По­ли­ти­ка”, про­мар­ши­ра­ле су фран­цу­ске, аме­рич­ке, бри­тан­ске, бел­гиј­ске и грч­ке тру­пе. Ту су за­тим Ита­ли­ја­ни, иза њих су Ср­би, Ру­му­ни, По­ља­ци, Ја­пан­ци и пред­став­ни­ци Бри­тан­ске им­пе­ри­је – Ин­диј­ци, Аустра­ли­јан­ци и Ка­на­ђа­ни.

Иако би, по на­шим схва­та­њи­ма, срп­ске тру­пе на осно­ву жр­та­ва, на­по­ра и успе­ха у ра­ту тре­ба­ло да бу­ду пред­ста­вље­не бли­же пр­вом ре­ду, то не тре­ба да из­не­на­ђу­је, јер је Ис­точ­ни фронт (код нас по­знат као Со­лун­ски) био до­вољ­но да­ле­ко од Па­ри­за и Лон­до­на, због че­га је сма­тран ра­ти­штем дру­гог ре­да. Фран­цу­зи, Бел­ги­јан­ци, Бри­тан­ци и Аме­ри­кан­ци има­ли су сво­је тра­у­ме због ма­сов­них по­ги­би­ја – кла­ни­це на За­пад­ном фрон­ту.

Ипак, од­лу­чу­ју­ћа вој­на пре­ва­га у Ве­ли­ком ра­ту до­го­ди­ла се упра­во на Со­лун­ском фрон­ту, где су срп­ске тру­пе по­ту­кле бу­гар­ску вој­ску, по­сле че­га је Со­фи­ја ка­пи­ту­ли­ра­ла. Да­љи след до­га­ђа­ја до­вео је до рас­па­да Аустро­у­гар­ске, по­сле че­га Не­мач­ка ви­ше ни­је мо­гла да во­ди рат.

М. Л.
Oбјављено: 11.11.2013.
 
 
 
*****
 
Velika parada pobednika u Parizu 1919. godine 
 
 
 
Na ve­li­koj sa­ve­znič­koj pa­ra­di, ko­ja je u Pa­ri­zu odr­ža­na 14. ju­la 1919. go­di­ne (Ver­saj­ski spo­ra­zum pot­pi­san je 28. ju­na), uče­stvo­va­li su i pred­stav­ni­ci srp­ske voj­ske. De­fi­le tru­pa ze­ma­lja po­bed­ni­ca u Ve­li­kom ra­tu pred­vo­di­li su mar­ša­li Žo­zef Žo­fr, Fer­di­nand Foš i ta­da­šnji he­roj sa Ver­de­na, ka­sni­je ko­la­bo­ra­tor sa na­ci­sti­ma, Fi­lip Pe­ten. Kroz Tri­jum­fal­nu ka­pi­ju, ka­ko se i vi­di na ilu­stra­ci­ji ko­ju ob­ja­vlju­je „Po­li­ti­ka”, pro­mar­ši­ra­le su fran­cu­ske, ame­rič­ke, bri­tan­ske, bel­gij­ske i grč­ke tru­pe. Tu su za­tim Ita­li­ja­ni, iza njih su Sr­bi, Ru­mu­ni, Po­lja­ci, Ja­pan­ci i pred­stav­ni­ci Bri­tan­ske im­pe­ri­je – In­dij­ci, Austra­li­jan­ci i Ka­na­đa­ni.

Iako bi, po na­šim shva­ta­nji­ma, srp­ske tru­pe na osno­vu žr­ta­va, na­po­ra i uspe­ha u ra­tu tre­ba­lo da bu­du pred­sta­vlje­ne bli­že pr­vom re­du, to ne tre­ba da iz­ne­na­đu­je, jer je Is­toč­ni front (kod nas po­znat kao So­lun­ski) bio do­volj­no da­le­ko od Pa­ri­za i Lon­do­na, zbog če­ga je sma­tran ra­ti­štem dru­gog re­da. Fran­cu­zi, Bel­gi­jan­ci, Bri­tan­ci i Ame­ri­kan­ci ima­li su svo­je tra­u­me zbog ma­sov­nih po­gi­bi­ja – kla­ni­ce na Za­pad­nom fron­tu.

Ipak, od­lu­ču­ju­ća voj­na pre­va­ga u Ve­li­kom ra­tu do­go­di­la se upra­vo na So­lun­skom fron­tu, gde su srp­ske tru­pe po­tu­kle bu­gar­sku voj­sku, po­sle če­ga je So­fi­ja ka­pi­tu­li­ra­la. Da­lji sled do­ga­đa­ja do­veo je do ras­pa­da Austro­u­gar­ske, po­sle če­ga Ne­mač­ka vi­še ni­je mo­gla da vo­di rat.


M. L.
Objavljeno: 11.11.2013.

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Velika-parada-pobednika-u-Parizu-1919-godine.lt.html


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com


*****
 

No comments: