Saturday, January 4, 2014

Велики рат - Тешки губици / Veliki rat - Teški gubici / "RTS - Radio-Televizija Srbije" January 4, 2014


RTS - Radio-Televizija Srbije
January 4, 2014

Први светски рат трајао је 50 месеци. Седамдесет милиона војника је мобилисано. Биланс: Десет милиона погинулих и двадесет милиона рањених.

Srpski artiljerci na položaju 1914. godine

Једна од најзначајнијих годишњица у 2014. је обележавање сто година од почетка Првог светског рата. Његов биланс је 50 месеци ратовања, око 70 милиона мобилисаних војника, 20 милиона рањених и 10 милиона погинулих.

Србија је изгубила 62 одсто мушкараца од 18 до 55 година, 53 одсто је погинуло, а девет одсто су остали трајни инвалиди.

Према речима демографа Горана Пенева, сваки четврти, односно пети становник био је жртва Великог рата.

"Прве процене су објављене на Париској мировној конференцији која је одржана непосредно после завршетка Првог светског рата, 1919. године, и према подацима који су изнети на тој конференцији милион и 250 хиљада су били укупни губици Србије", каже Пенев и објашњава да је то као укупна популација данашње Црне Горе и Исланда.

Србија - земља са највећим процентом жртава

У односу на целокупно становништво, Србија је била држава са највећим бројем људских жртава. Поред директних губитака у рату, глад, сиромаштво, мразеви и инфекције повећали су број смртности. Само од пегавог тифуса у Србији је преминуло око 350.000 људи.

"Што се тиче бојних губитака, губитака бораца, то је негде између 350 и 400 хиљада", каже Пенев.
Процењује се да је укупна материјална штета у Првом светском рату износила 185 милијадри тадашњих долара.


Америка и Русија изгубиле су по 20 милијарди, Британија 35. Велики рат је Србију коштао 400 милиона тадашњих долара.

Изгубљена половина националног богатства

Историчар, Чедомир Антић сматра да је Србија тада изгубила половину националног богатства, односно седам до десет милијарди златних франака.

"То је 11 пута национални доходак, као када би данас Србија изгубила пола билиона евра, дакле нешто мало мање од 500 милијарди евра. Цела приватизација у Србији износила је око 60 милијарди евра. То је био губитак Србије", каже Антић.

Уништено је 70 одсто целокупне индустрије. 50 одсто рудника метала и 70 одсто рудника угља.
"Сматра се да је Србија изгубила 182 индустријске године, што значи да Србија која је имала јако слабу индустрију, је, ако посматрамо њену добру годину што је, рецимо, 1911. година, враћена 182 године у назад", рекао је Антић.

Централне силе су из Србије однеле милион и по тона угља, више стотина хиљада тона разних метала и четири и по тоне сребра и злата.

"Ако томе додамо и људске губитке, ако томе додамо запуштеност земље, кад се све то сабере верујем да је то рат са најтежим последицама у историји српског народа", закључио је Антић.ВИДЕO
Припремила Биљана Бојковић

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1486923/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%82+-+%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B8.html

*****

Veliki rat - Teški gubici

Prvi svetski rat trajao je 50 meseci. Sedamdeset miliona vojnika je mobilisano. Bilans: Deset miliona poginulih i dvadeset miliona ranjenih.

Jedna od najznačajnijih godišnjica u 2014. je obeležavanje sto godina od početka Prvog svetskog rata. Njegov bilans je 50 meseci ratovanja, oko 70 miliona mobilisanih vojnika, 20 miliona ranjenih i 10 miliona poginulih.

Srbija je izgubila 62 odsto muškaraca od 18 do 55 godina, 53 odsto je poginulo, a devet odsto su ostali trajni invalidi.

Prema rečima demografa Gorana Peneva, svaki četvrti, odnosno peti stanovnik bio je žrtva Velikog rata.

"Prve procene su objavljene na Pariskoj mirovnoj konferenciji koja je održana neposredno posle završetka Prvog svetskog rata, 1919. godine, i prema podacima koji su izneti na toj konferenciji milion i 250 hiljada su bili ukupni gubici Srbije", kaže Penev i objašnjava da je to kao ukupna populacija današnje Crne Gore i Islanda.

Srbija - zemlja sa najvećim procentom žrtava

U odnosu na celokupno stanovništvo, Srbija je bila država sa najvećim brojem ljudskih žrtava. Pored direktnih gubitaka u ratu, glad, siromaštvo, mrazevi i infekcije povećali su broj smrtnosti. Samo od pegavog tifusa u Srbiji je preminulo oko 350.000 ljudi.

"Što se tiče bojnih gubitaka, gubitaka boraca, to je negde između 350 i 400 hiljada", kaže Penev.

Procenjuje se da je ukupna materijalna šteta u Prvom svetskom ratu iznosila 185 milijadri tadašnjih dolara.

Amerika i Rusija izgubile su po 20 milijardi, Britanija 35. Veliki rat je Srbiju koštao 400 miliona tadašnjih dolara.

Izgubljena polovina nacionalnog bogatstva

Istoričar, Čedomir Antić smatra da je Srbija tada izgubila polovinu nacionalnog bogatstva, odnosno sedam do deset milijardi zlatnih franaka.

"To je 11 puta nacionalni dohodak, kao kada bi danas Srbija izgubila pola biliona evra, dakle nešto malo manje od 500 milijardi evra. Cela privatizacija u Srbiji iznosila je oko 60 milijardi evra. To je bio gubitak Srbije", kaže Antić.

Uništeno je 70 odsto celokupne industrije. 50 odsto rudnika metala i 70 odsto rudnika uglja.

"Smatra se da je Srbija izgubila 182 industrijske godine, što znači da Srbija koja je imala jako slabu industriju, je, ako posmatramo njenu dobru godinu što je, recimo, 1911. godina, vraćena 182 godine u nazad", rekao je Antić.

Centralne sile su iz Srbije odnele milion i po tona uglja, više stotina hiljada tona raznih metala i četiri i po tone srebra i zlata.

"Ako tome dodamo i ljudske gubitke, ako tome dodamo zapuštenost zemlje, kad se sve to sabere verujem da je to rat sa najtežim posledicama u istoriji srpskog naroda", zaključio je Antić.


VIDEO
Pripremila Biljana Bojković

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1486926/Veliki+rat+-+Te%C5%A1ki+gubici.html


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****

No comments: