Sunday, February 9, 2014

Јединствена црква - спомен-костурница погинулима у Колубарској бици - ТЕМЕЉ НА РОВУ ЈУНАКА / "НАША НАДА"


Spomen kosturnica
 
САВЕЗ УДРУЖЕЊА ПОТОМАКА СРПСКИХ РАТНИКА И ДОБРОВОЉАЦА 1912-1918 вас са великим задовољством обавештава  да смо се  укључили  у  ову свету акцију СРПСКОГ РОДА у овој јубиларној години и свим наредним до 2018 године.

У име досадашњег поверења које сте нам указали, надамо се и искрено верујемо да ћете у складу са Вашим могућностима помоћи градњу овог СВЕТОГ ХРАМА.

Наша девиза је: „НЕ ПИТАЈМО ШТА ЋЕ ОТЏБИНА  ДА УЧИНИ ЗА НАС ВЕЋ ШТА ЋЕМО МИ ДА УЧИНИМ ЗА ОТАЏБИНУ“

Овим путем Вас позивамо да ове информације ставите на ваше странице као да линк наше странице проследите Вашим пријатељима како би се и они укључили у ову све српску  акцију.

Нек нам је Бог на помоћи!

Братски поздрав,

Драган П.Павловић,новинар и публициста,
Aктивиста у Савезу потомака српских ратника и добровољаца 1912-1918.
 
Ево података,

Градња је увелко почела и ударени су комплетни темељи

Младен Драшкић, председник Грађевинског одбора
 
Адреса:
Cело Кадина Лука, 14 240 Љиг, Србија
Е-мејл адреса:
mladen.draskic@gmail.com

Број жиро рачуна за уплату
Ваше донације:
Комерцијална банка, 205-166091-07
 

НАША НАДА
 
У недељу 15. септембра 2013. године је у "Вечерњим новостима", нашем најтиражнијем дневном листу, објављен чланак посвећен изградњи цркве спомен-костурнице. Аутор чланка је познати новинар Бранко Пузовић. Овде можете да прочитате целокупан текст.
 
Јединствена црква - спомен-костурница погинулима у Колубарској бици,

ТЕМЕЉ НА РОВУ ЈУНАКА
 
До се сачувају од заборова сви који су жртвоволи свој живот, за слободу

На остацима рова српске војске, из славне Колубарске битке, на брду Грађенику, у Кадиној Луци код Љига, никао је темељ јединствене цркве, спомен-костурнице, која ће засвагда да сачува сећање на јунаке што су живот дали за одбрану отаџбине у Првом светском рату. Храм Светих мученица Вере, Наде, Љубави и мајке им Софије, према идејном решењу архитеката, оца и сина, Предрага и Саве Ристића, имаће око 90 квадратних метара, а у крипти биће похрањени посмртни остаци изгинулих српских војника.

За подизање богомоље, на брду Граћенику, на северним падинама сувоборског Рајца, одакле се видик пружа на безмало пола Србије, 60 ари земље поклонио је Божидар Васиљевић. Многи житељи Кадине Луке дали су део имања, куда је просечен пут до будуће цркве, чија ће градња, према проценама, коштати око 270.000 евра. Цркву подижу неимари "Градитеља" из Мионице, власника Дејана и Бојана Петровића, који су дали најбољу понуду и одрекли се зараде. Већ је изливен темељ у који је оти­шло око 10 тона цемента, односно 40 кубика бетона.

- Упркос економској кризи, успели смо да отпочнемо градњу храма и спомен-костурнице захваљујући новчаној помоћи донатора и прилога грађана - каже Младен Драшкић, председник Граћевинског одбора. - За славу храма, 30. септембра, плани­рано је да епископ ваљевски Милутин обави освећење темеља.

Необични подухват осмислио је и покренуо Младен Драшкић, полицијски слу-жбеник у Полицијској станици Мионица. Сем што је узорни чувар реда, Драшкић се бави планинарењем, уз то је падобранац и историчар-аматер. Настоји, вели, да своје село отргне од изумирања које је задесило многе делове Србије. Његову идеју о градњи храма подржао је и бард српске глуме Петар Божовић, који је у Убу одржао донаторско вече посвећено јунацима са Сувобора и Колубаре. Градилиште храма неколико пута посетио је и књижевник и песник Милован Данојлић, Љижанин који живи у Паризу.

- Нова црква и спомен-костурница биће, свакако, још један белег и подсећање на допринос српског народа током два светска рата - каже Драшкић. - Нарочито, током Првог светског рата у ком је погинуо сваки трећи радно способан мушкарац. Као планинар, обишао сам много држава Европе, видео како други народи чувају своју баштину, историју, културу, духовност, пре свега природу, колико су посвећени очувању животне средине. Зашто свако од нас не би тако нешто урадио у свом завичају, вароши, селу у ком живи, одакле потиче? Нови храм биће посвећен и томе.

До будуће цркве изграђен је километар и по пута, вредан више од милион динара. Градњу су помогле поједине фирме, али и житељи љишких села Кадина Лука и Ба.

- Овај храм, који се подиже на једном од положаја, рову из Колубарске битке, маестралне победе српске војске над аустроугарским завојевачима, која се изучава на многим војним академијама у свету, подиже се и у част свих који су подизали нашу државу - каже Драшкић. - Овом црквом сачуваћемо од заборава све оне који су жртвовали оно највредније, живот, за нас који данас уживамо у благодетима слободе.

Крајем септембра, већ четврту годину биће обележена слава будућег храма. И ломљење славског колача, вели Драшкић, начин је да се јунаци Колубарске битке сачувају од заборава.

- Желимо да овај обронак сувоборског Рајца постане духовни, меморијални, кул-турни, историјски центар - каже Драшкић. - Наша идеја није само градња храма, већ вечни помен на велике јунаке Првог светског рата, који, нажалост, полако падају у заборав. Искрено се надам да у Србији и расејању постоји 272.000 људи који ће се одрећи само једног еспреса у кафићу, или сладоледа, те да ће тако помоћи градњу овог храма, јер су јунаци Колубарске битке много више заслужили!

Синдикат - ПОЛИЦИЈСКИ синдикат Србије, у чијем сам Управном одбору, жели са својих 13.000 чланова финансијски да помогне градњу храма - каже Драшкић. - Као члан руководства синдиката имам право на слободне радне дане, на тај начин омогућено ми је да се посветим овом богоугодном делу, подизању цркве на самом рову Колубарске битке.

 
 
*****
 
Novosti
B. Puzović
14. septembar 2013.
 
Crkva spomen-kosturnica na Rajcu
 
Jedinstvena crkva - spomen-kosturnica poginulima u Kolubarskoj bici, na padinama suvoborskog Rajca. Da se sačuvaju od zaborava svi koji su žrtvovali svoj život, za slobodu.
 
Izlivanje temelja za crkvu
 
Na ostacima rova srpske vojske, iz slavne Kolubarske bitke, na brdu Građeniku, u Kadinoj Luci kod Ljiga, nikao je temelj jedinstvene crkve, spomen-kosturnice, koja će zasvagda da sačuva sećanje na junake što su život dali za odbranu otadžbine u Prvom svetskom ratu. Hram Svetih mučenica Vere, Nade, Ljubavi i majke im Sofije, prema idejnom rešenju arhitekata, oca i sina, Predraga i Save Ristića, imaće oko 90 kvadratnih metara, a u kripti biće pohranjeni posmrtni ostaci izginulih srpskih vojnika.
 
Za podizanje bogomolje, na brdu Građeniku, na severnim padinama suvoborskog Rajca, odakle se vidik pruža na bezmalo pola Srbije, 60 ari zemlje poklonio je Božidar Vasiljević. Mnogi žitelji Kadine Luke dali su deo imanja, kuda je prosečen put do buduće crkve, čija će gradnja, prema procenama, koštati oko 270.000 evra. Crkvu podižu neimari "Graditelja" iz Mionice, vlasnika Dejana i Bojana Petrovića, koji su dali najbolju ponudu i odrekli se zarade. Već je izliven temelj u koji je otišlo oko 10 tona cementa, odnosno 40 kubika betona.
 
- Uprkos ekonomskoj krizi, uspeli smo da otpočnemo gradnju hrama i spomen-kosturnice zahvaljujući novčanoj pomoći donatora i priloga građana - kaže Mladen Draškić, predsednik Građevinskog odbora. - Za slavu hrama, 30. septembra, planirano je da episkop valjevski Milutin obavi osvećenje temelja.
 

Neobični poduhvat osmislio je i pokrenuo Mladen Draškić, policijski službenik u Policijskoj stanici Mionica. Sem što je uzorni čuvar reda, Draškić se bavi planinarenjem, uz to je padobranac i istoričar-amater. Nastoji, veli, da svoje selo otrgne od izumiranja koje je zadesilo mnoge delove Srbije. Njegovu ideju o gradnji hrama podržao je i bard srpske glume Petar Božović, koji je u Ubu održao donatorsko veče posvećeno junacima sa Suvobora i Kolubare. Gradilište hrama nekoliko puta posetio je i književnik i pesnik Milovan Danojlić, Ljižanin koji živi u Parizu.
 
- Nova crkva i spomen-kosturnica biće, svakako, još jedan beleg i podsećanje na doprinos srpskog naroda tokom dva svetska rata - kaže Draškić. - Naročito, tokom Prvog svetskog rata u kom je poginuo svaki treći radno sposoban muškarac. Kao planinar, obišao sam mnogo država Evrope, video kako drugi narodi čuvaju svoju baštinu, istoriju, kulturu, duhovnost, pre svega prirodu, koliko su posvećeni očuvanju životne sredine. Zašto svako od nas ne bi tako nešto uradio u svom zavičaju, varoši, selu u kom živi, odakle potiče? Novi hram biće posvećen i tome.
 
Do buduće crkve izgrađen je kilometar i po puta, vredan više od milion dinara. Gradnju su pomogle pojedine firme, ali i žitelji ljiških sela Kadina Luka i Ba.
 
- Ovaj hram, koji se podiže na jednom od položaja, rovu iz Kolubarske bitke, maestralne pobede srpske vojske nad austrougarskim zavojevačima, koja se izučava na mnogim vojnim akademijama u svetu, podiže se i u čast svih koji su podizali našu državu - kaže Draškić. - Ovom crkvom sačuvaćemo od zaborava sve one koji su žrtvovali ono najvrednije, život, za nas koji danas uživamo u blagodetima slobode.
 
Krajem septembra, već četvrtu godinu biće obeležena slava budućeg hrama. I lomljenje slavskog kolača, veli Draškić, način je da se junaci Kolubarske bitke sačuvaju od zaborava.
 
- Želimo da ovaj obronak suvoborskog Rajca postane duhovni, memorijalni, kulturni, istorijski centar - kaže Draškić. - Naša ideja nije samo gradnja hrama, već večni pomen na velike junake Prvog svetskog rata, koji, nažalost, polako padaju u zaborav. Iskreno se nadam da u Srbiji i rasejanju postoji 272.000 ljudi koji će se odreći samo jednog espresa u kafiću, ili sladoleda, te da će tako pomoći gradnju ovog hrama, jer su junaci Kolubarske bitke mnogo više zaslužili!
 
SINDIKAT - Policijski sindikat Srbije, u čijem sam Upravnom odboru, želi sa svojih 13.000 članova finansijski da pomogne gradnju hrama - kaže Draškić. - Kao član rukovodstva sindikata imam pravo na slobodne radne dane, na taj način omogućeno mi je da se posvetim ovom bogougodnom delu, podizanju crkve na samom rovu Kolubarske bitke.
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
 
*****

 


No comments: