Friday, April 4, 2014

Николић и Радмановић [БиХ] о 100. годишњици Великог рата / "PTB - Радио-телевизија Војводине / Танјуг" April 3, 2014

PTB - Радио-телевизија Војводине
Извор: Танјуг
April 3, 2014

БЕОГРАД - Председник Србије Томислав Николић разговарао је данас у Београду са чланом Председништва Босне и Херцеговине Небојшом Радмановићем о обележавању 100. годишњице почетка Првог светског рата.

Председник Николић је истакао да Србија активно треба да учествује у манифестацијама поводом годишњице почетка Првог светског рата и представи широј јавности своје виђење историјских дешавања, како би предупредила тенденције да се поново пише историја и прекрајају историјске чињенице, саопштила је Прес служба председника Републике.

Танјуг (Сава Радовановић)
 
Члан председништва БиХ Небојша Радмановић је нагласио значај обележавања 100. годишњице и подвукао да покушаји повлачења паралела са дешавањима током деведесетих једноставно не могу да буду прихваћени од стране Срба у Федерацији, наведено је у саопштењу.
 
На састанку је разговарано о значају сарадње две земље ради стабилности и мира у региону, каже се у саопштењу.
 
Радмановић је изјавио да су односи БиХ и Србије врло важни и да их зато у целини треба побољшавати, те поручио "настојаћемо да убудуће сарађујемо што више и што боље".
 
"Мислимо да има начина да се то поправља", оптимиста је Радмановић у изјави за агенцију Танјуг и медије у Републици Српској.
 
Радмановић је рекао да је у разговору било речи о путу БиХ и Србије према Европској унији, који подразумева и нека заједничка питања на којима убудуће треба сарађивати.

Незаобилазне су, додао је биле још две теме - актуелна ситуација у Украјини, поводом које, како је навео, има сличности између ставова Босне и Херцеговине и Србије, али има и неких малих разлика, као и обележавање почетка Првог светског рата, што је, сматра, веома важно и за БиХ и за Србију.
 
"Дакле, настојаћемо убудуће да сарађујемо што је могуће више и што је могуће боље", рекао је Радмановић додајући да у неком блиском наредном периоду нема планираних посета на високом нивоу, осим уколико не буде састанака руководстава РС и Србије због специјалних паралелних веза и уколико се опет не договоре неке заједничке активности везане за стогодишњицу Првог светског рата.
 
Упитан о евентуалним шансама за референдум о независности Републике Српске, као и о његовим сазнањима какав је став званичног Београда о том питању, Радмановић је подсетио да је Србија потписник Дејтонског споразума и гарант његовог спровођења.
 
"Ми потежемо питање нашег самоопредељења само у ситуацији када нас притисну, када хоће да нам отму аутономију коју сада имамо у БиХ. Мислимо да тако и Србија размишља. О референдумима се разговара из неколико разлога, од којих је први да сви народи на свету имају право на референдум, па га нико не може забранити ни српском народу у БиХ, односно РС...", објаснио је Радмановић, уз напомену да се у РС залажу за стриктно спровођење Дејтона и да је то ситуација у којој нису потребни референдуми.
 
Коментаришући чињеницу да Хрватска нуди решење за БиХ, он је истакао да Хрватска сада снажније стоји на становишту да се морају поштовати права хрватског народа у БиХ, што "неминовно иде и ка неким новим организацијама".
 
"Природно сви Хрвати из БиХ имају хрватске пасоше и хрватско држављанство. Кажем природно, то се није десило са Србима и са Србијом. Самим тим, они су сада и грађани Европске уније и онда хрватски представници у Европском парламенту покрећу и то питање, сматрају се и њиховим представницима тамо. Мислим да ће се то интензивирати након европских избора ове године", каже члан Председништва БиХ.
 
Указујући на ставове појединих европских званичника да треба посебну пажња посветити БИХ и имати посебан приступ како би држава "ухватила корак са другим земљама Балкана на путу према ЕУ", Радмановић је рекао да се не зна како ће се то завршити, те да они очекују расправу у току овог месеца на министарском нивоу.
 
"Да видимо да ли ће ту идеју о посебном приступу БиХ прихватити све европске земље - нисмо сигурно да је тако", рекао је гост из БиХ, додајући да сматра да је унутрашње уређење ствар договора у држави.
 
Нажалост, упозорио је он, има један број људи у Сарајеву који се баве политиком, а који мисле да "треба призвати интервенционизам... да ће то онда донети решење".
 
"Ја лично мислим да неће", закључује Радмановић.
 
Он однос власти и опозиције у Републици Српској пред октобарске опште изборе у БиХ види ка "однос власти и опозиције свугде у свету", констатујући да СНСД са својим коалиционим партнерима осам година неприкосновено влада Српском и да један број опозиционих лидера не види простор за своје деловање док је тако.
 
"Они покушавају уз помоћ неких људи са стране да се скупе и заједно уђу у битку са СНСД-ом, против чега ми из странке немамо ништа. Мислимо, чак, да то може бити интересантна битка, наравно уколико се користе аргументи", каже Радмановић.
 
 
*****
 
Nikolić i Radmanović o 100. godišnjici Velikog rata
 
BEOGRAD - Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je danas u Beogradu sa članom Predsedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem o obeležavanju 100. godišnjice početka Prvog svetskog rata.
 
Predsednik Nikolić je istakao da Srbija aktivno treba da učestvuje u manifestacijama povodom godišnjice početka Prvog svetskog rata i predstavi široj javnosti svoje viđenje istorijskih dešavanja, kako bi predupredila tendencije da se ponovo piše istorija i prekrajaju istorijske činjenice, saopštila je Pres služba predsednika Republike.
 
Tanjug (Sava Radovanović)
 
Član predsedništva BiH Nebojša Radmanović je naglasio značaj obeležavanja 100. godišnjice i podvukao da pokušaji povlačenja paralela sa dešavanjima tokom devedesetih jednostavno ne mogu da budu prihvaćeni od strane Srba u Federaciji, navedeno je u saopštenju.
 
Na sastanku je razgovarano o značaju saradnje dve zemlje radi stabilnosti i mira u regionu, kaže se u saopštenju.
 
Radmanović je izjavio da su odnosi BiH i Srbije vrlo važni i da ih zato u celini treba poboljšavati, te poručio "nastojaćemo da ubuduće sarađujemo što više i što bolje".
 
"Mislimo da ima načina da se to popravlja", optimista je Radmanović u izjavi za agenciju Tanjug i medije u Republici Srpskoj.
 
Radmanović je rekao da je u razgovoru bilo reči o putu BiH i Srbije prema Evropskoj uniji, koji podrazumeva i neka zajednička pitanja na kojima ubuduće treba sarađivati.
 
Nezaobilazne su, dodao je bile još dve teme - aktuelna situacija u Ukrajini, povodom koje, kako je naveo, ima sličnosti između stavova Bosne i Hercegovine i Srbije, ali ima i nekih malih razlika, kao i obeležavanje početka Prvog svetskog rata, što je, smatra, veoma važno i za BiH i za Srbiju.
 
"Dakle, nastojaćemo ubuduće da sarađujemo što je moguće više i što je moguće bolje", rekao je Radmanović dodajući da u nekom bliskom narednom periodu nema planiranih poseta na visokom nivou, osim ukoliko ne bude sastanaka rukovodstava RS i Srbije zbog specijalnih paralelnih veza i ukoliko se opet ne dogovore neke zajedničke aktivnosti vezane za stogodišnjicu Prvog svetskog rata.
 
Upitan o eventualnim šansama za referendum o nezavisnosti Republike Srpske, kao i o njegovim saznanjima kakav je stav zvaničnog Beograda o tom pitanju, Radmanović je podsetio da je Srbija potpisnik Dejtonskog sporazuma i garant njegovog sprovođenja.
 
"Mi potežemo pitanje našeg samoopredeljenja samo u situaciji kada nas pritisnu, kada hoće da nam otmu autonomiju koju sada imamo u BiH. Mislimo da tako i Srbija razmišlja. O referendumima se razgovara iz nekoliko razloga, od kojih je prvi da svi narodi na svetu imaju pravo na referendum, pa ga niko ne može zabraniti ni srpskom narodu u BiH, odnosno RS...", objasnio je Radmanović, uz napomenu da se u RS zalažu za striktno sprovođenje Dejtona i da je to situacija u kojoj nisu potrebni referendumi.
 
Komentarišući činjenicu da Hrvatska nudi rešenje za BiH, on je istakao da Hrvatska sada snažnije stoji na stanovištu da se moraju poštovati prava hrvatskog naroda u BiH, što "neminovno ide i ka nekim novim organizacijama".
 
"Prirodno svi Hrvati iz BiH imaju hrvatske pasoše i hrvatsko državljanstvo. Kažem prirodno, to se nije desilo sa Srbima i sa Srbijom. Samim tim, oni su sada i građani Evropske unije i onda hrvatski predstavnici u Evropskom parlamentu pokreću i to pitanje, smatraju se i njihovim predstavnicima tamo. Mislim da će se to intenzivirati nakon evropskih izbora ove godine", kaže član Predsedništva BiH.
 
Ukazujući na stavove pojedinih evropskih zvaničnika da treba posebnu pažnja posvetiti BIH i imati poseban pristup kako bi država "uhvatila korak sa drugim zemljama Balkana na putu prema EU", Radmanović je rekao da se ne zna kako će se to završiti, te da oni očekuju raspravu u toku ovog meseca na ministarskom nivou.
 
"Da vidimo da li će tu ideju o posebnom pristupu BiH prihvatiti sve evropske zemlje - nismo sigurno da je tako", rekao je gost iz BiH, dodajući da smatra da je unutrašnje uređenje stvar dogovora u državi.
 
Nažalost, upozorio je on, ima jedan broj ljudi u Sarajevu koji se bave politikom, a koji misle da "treba prizvati intervencionizam... da će to onda doneti rešenje".
 
"Ja lično mislim da neće", zaključuje Radmanović.
 
On odnos vlasti i opozicije u Republici Srpskoj pred oktobarske opšte izbore u BiH vidi ka "odnos vlasti i opozicije svugde u svetu", konstatujući da SNSD sa svojim koalicionim partnerima osam godina neprikosnoveno vlada Srpskom i da jedan broj opozicionih lidera ne vidi prostor za svoje delovanje dok je tako.
 
"Oni pokušavaju uz pomoć nekih ljudi sa strane da se skupe i zajedno uđu u bitku sa SNSD-om, protiv čega mi iz stranke nemamo ništa. Mislimo, čak, da to može biti interesantna bitka, naravno ukoliko se koriste argumenti", kaže Radmanović.
 
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
 
*****

No comments: