Friday, October 7, 2016

Посмртне остатке хероине Великог рата [Љубицa Чакаревић] преносе у њен завичај / Posmrtne ostatke heroine Velikog rata [Ljubica Čakarević] prenose u njen zavičaj / "Politika" Oct. 3, 2016

Politika
Аутор: Бранко Пејовић
October 3, 2016

У току припреме да се остаци Љубице Чакаревић са гробља у Сарајеву пренесу на ужичко гробље Доварје.

       Љубица Чакаревић (Из фотоархиве Милорада Искрина)

Ужице – Хероину Великог рата Љубицу Чакаревић(1894–1980), одликовану у том рату Златном медаљом за храброст „Милош Обилић”, њени Ужичани ни после једног века нису заборавили. У граду на Ђетињи недавно је градска власт ступила у припремне послове да се Љубичини посмртни остаци из Сарајева, где је сахрањена, уз почасти пребаце на ужичко гробље Доварје, у породичну гробницу Чакаревића.

– Иницијативу да то урадимо дао нам је познати ужички историчар Милорад Искрин. Већ смо предузели низ активности на томе у сарадњи с њеним братанцем Младеном Чакаревићем, који живи у Сарајеву, па очекујемо да 29. октобра, на дан кад је Ужице 1918. ослобођено у Великом рату, посмртни остаци Љубице Чакаревић буду укопани на ужичком гробљу уз највише војне почасти. Настојимо да великани овог града не буду заборављени – каже за наш лист заменик градоначелника Ужица Немања Нешић, подсећајући да је такво опредељење најавио ужички градоначелник Тихомир Петковић по доласку на функцију, те да је град недавно подржао израду мурала с ликовима знаменитих Ужичана, припремају се откривање бисте првом управитељу Ужичке нахије Алекси Поповићу, изложба о оскаровцу Стиву Тешићу, као и отварање музејске поставке „Ужичка република”.

Љубица Чакаревић рођена је у Ужицу, у учитељској породици, учила је овдашњу Прву основну школу и потом била учитељица. У окупираној Србији током рата, кад су јој отац и браћа међу првима отишли на фронт да бране отаџбину, одбила је позив окупатора да ради као учитељица и радије обављала грубе сеоске послове. Пред крај рата, кад су увелико пламтеле борбе на Солунском фронту, током лечења њене сестре у Врњачкој Бањи, Љубица је случајно упознала наредника Дринске дивизије Драгутина Јовановића Лунета, који се спремао за повратак на фронт.

„Мени сину мисао: ево праве прилике! Зар и ја не могу на фронт, да поднесем све што и наши храбри војници? Млада сам, здрава, пуна патриотских осећања”, писала је Љубица у свом дневнику, спремна да трпи невоље, глад, борбу, само ако Луне пристане да му се она придружи. И пристао је он, а упорна девојка се обавезала да ће све ратне тешкоће издржати.

– Идем с вама и у смрт, боље је то него бити роб – казала је Љубица и кренула на Солунски фронт у војничким панталонама и цокулама, са шајкачом на скраћеној коси.

После 27 дана мучног пута стигла је, изнемогла, у Врховну команду Српске војске. Ту је, идући од рова до рова, свима, па и Швајцарцу Арчибалду Рајсу, описивала окупаторске злочине, причала како изгледају српске куће, колико жељно жене чекају своје ратнике, бодрила ослободиоце... Већ су се водили одлучујући окршаји, напредовала је српска војска и у ослободилачком налету грабила ка Шумадији и Ужицу. У њеним редовима била је и храбра ратница Љубица Чакаревић, која је на предлог Степе Степановића и Живојина Мишића одликована Медаљом „Милош Обилић”.

После рата, вратила се учитељској професији, а потом и удала за Италијана Николу де Сарна, сина италијанског дипломате, па с Николом добила ћерку. Живели су и у Југославији и у Италији, Љубица се тада звала и Виолета де Сарно. Поживела је дуго, па после смрти мужа отишла у Сарајево да посети свог брата. Али разболела се у граду на Миљацки и ту изненада умрла. Сахранили су је на сарајевском гробљу Баре.

Ужички историчар Милорад Искрин, трагајући претходних деценија за сведочанствима о овдашњим ратницима Великог рата, упознао се с Младеном Чакаревићем и објавио књигу о његовом деди Јеврему, оцу хероине Љубице. Повели су и разговор о томе шта је с Љубичиним посмртним остацима, а ове године Искрин је руководству града предложио да њене остатке пренесу у завичај. – Љубица је великан овог града, а, осим тога, готово сви чланови породице Чакаревић сахрањени су у породичној гробници на Доварју. Драго ми је што је та моја замисао наишла на разумевање градске управе – каже Милорад Искрин.

У управи Ужица дознајемо да се већ месец дана обављају припреме за преношење Љубичиних посмртних остатака. Процедура ексхумације и преноса преко државне границе није једноставна, али се први кораци предузимају.

– Добили смо од сарајевског ЈКП „Покоп” списак послова које у тој процедури треба да обавимо. Прибавили смо, уз Младенову помоћ, неколико уверења, а кад формалности буду завршене град Ужице треба да плати око 1.000 евра за трошкове превоза посмртних остатака до Ужица и друге издатке. Надамо се да ће до краја октобра то бити завршено – уверен је заменик градоначелника Немања Нешић.


http://www.politika.rs/scc/clanak/364797/Posmrtne-ostatke-heroine-Velikog-rata-prenose-u-njen-zavicaj


*****

Politika
Autor: Branko Pejović
October 3, 2016

Posmrtne ostatke heroine Velikog rata [Ljubice Čakarević] prenose u njen zavičaj.

U toku pripreme da se ostaci Ljubice Čakarević sa groblja u Sarajevu prenesu na užičko groblje Dovarje.

    Ljubica Čakarević [Iz fotoarhive Milorada Iskrina]

Užice – Heroinu Velikog rata Ljubicu Čakarević(1894–1980), odlikovanu u tom ratu Zlatnom medaljom za hrabrost „Miloš Obilić”, njeni Užičani ni posle jednog veka nisu zaboravili. U gradu na Đetinji nedavno je gradska vlast stupila u pripremne poslove da se Ljubičini posmrtni ostaci iz Sarajeva, gde je sahranjena, uz počasti prebace na užičko groblje Dovarje, u porodičnu grobnicu Čakarevića.

– Inicijativu da to uradimo dao nam je poznati užički istoričar Milorad Iskrin. Već smo preduzeli niz aktivnosti na tome u saradnji s njenim bratancem Mladenom Čakarevićem, koji živi u Sarajevu, pa očekujemo da 29. oktobra, na dan kad je Užice 1918. oslobođeno u Velikom ratu, posmrtni ostaci Ljubice Čakarević budu ukopani na užičkom groblju uz najviše vojne počasti. Nastojimo da velikani ovog grada ne budu zaboravljeni – kaže za naš list zamenik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić, podsećajući da je takvo opredeljenje najavio užički gradonačelnik Tihomir Petković po dolasku na funkciju, te da je grad nedavno podržao izradu murala s likovima znamenitih Užičana, pripremaju se otkrivanje biste prvom upravitelju Užičke nahije Aleksi Popoviću, izložba o oskarovcu Stivu Tešiću, kao i otvaranje muzejske postavke „Užička republika”.

Ljubica Čakarević rođena je u Užicu, u učiteljskoj porodici, učila je ovdašnju Prvu osnovnu školu i potom bila učiteljica. U okupiranoj Srbiji tokom rata, kad su joj otac i braća među prvima otišli na front da brane otadžbinu, odbila je poziv okupatora da radi kao učiteljica i radije obavljala grube seoske poslove. Pred kraj rata, kad su uveliko plamtele borbe na Solunskom frontu, tokom lečenja njene sestre u Vrnjačkoj Banji, Ljubica je slučajno upoznala narednika Drinske divizije Dragutina Jovanovića Luneta, koji se spremao za povratak na front.

„Meni sinu misao: evo prave prilike! Zar i ja ne mogu na front, da podnesem sve što i naši hrabri vojnici? Mlada sam, zdrava, puna patriotskih osećanja”, pisala je Ljubica u svom dnevniku, spremna da trpi nevolje, glad, borbu, samo ako Lune pristane da mu se ona pridruži. I pristao je on, a uporna devojka se obavezala da će sve ratne teškoće izdržati.

– Idem s vama i u smrt, bolje je to nego biti rob – kazala je Ljubica i krenula na Solunski front u vojničkim pantalonama i cokulama, sa šajkačom na skraćenoj kosi.

Posle 27 dana mučnog puta stigla je, iznemogla, u Vrhovnu komandu Srpske vojske. Tu je, idući od rova do rova, svima, pa i Švajcarcu Arčibaldu Rajsu, opisivala okupatorske zločine, pričala kako izgledaju srpske kuće, koliko željno žene čekaju svoje ratnike, bodrila oslobodioce... Već su se vodili odlučujući okršaji, napredovala je srpska vojska i u oslobodilačkom naletu grabila ka Šumadiji i Užicu. U njenim redovima bila je i hrabra ratnica Ljubica Čakarević, koja je na predlog Stepe Stepanovića i Živojina Mišića odlikovana Medaljom „Miloš Obilić”.

Posle rata, vratila se učiteljskoj profesiji, a potom i udala za Italijana Nikolu de Sarna, sina italijanskog diplomate, pa s Nikolom dobila ćerku. Živeli su i u Jugoslaviji i u Italiji, Ljubica se tada zvala i Violeta de Sarno. Poživela je dugo, pa posle smrti muža otišla u Sarajevo da poseti svog brata. Ali razbolela se u gradu na Miljacki i tu iznenada umrla. Sahranili su je na sarajevskom groblju Bare.

Užički istoričar Milorad Iskrin, tragajući prethodnih decenija za svedočanstvima o ovdašnjim ratnicima Velikog rata, upoznao se s Mladenom Čakarevićem i objavio knjigu o njegovom dedi Jevremu, ocu heroine Ljubice. Poveli su i razgovor o tome šta je s Ljubičinim posmrtnim ostacima, a ove godine Iskrin je rukovodstvu grada predložio da njene ostatke prenesu u zavičaj. – Ljubica je velikan ovog grada, a, osim toga, gotovo svi članovi porodice Čakarević sahranjeni su u porodičnoj grobnici na Dovarju. Drago mi je što je ta moja zamisao naišla na razumevanje gradske uprave – kaže Milorad Iskrin.

U upravi Užica doznajemo da se već mesec dana obavljaju pripreme za prenošenje Ljubičinih posmrtnih ostataka. Procedura ekshumacije i prenosa preko državne granice nije jednostavna, ali se prvi koraci preduzimaju.

– Dobili smo od sarajevskog JKP „Pokop” spisak poslova koje u toj proceduri treba da obavimo. Pribavili smo, uz Mladenovu pomoć, nekoliko uverenja, a kad formalnosti budu završene grad Užice treba da plati oko 1.000 evra za troškove prevoza posmrtnih ostataka do Užica i druge izdatke. Nadamo se da će do kraja oktobra to biti završeno – uveren je zamenik gradonačelnika Nemanja Nešić.


http://www.politika.rs/sr/clanak/364797/Posmrtne-ostatke-heroine-Velikog-rata-prenose-u-njen-zavicaj


*****

If  you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****


No comments: