Wednesday, June 28, 2017

VIDOVDAN / St. Vitus Day / JUNE 28 - The Epic Battle between Christianity and Islam / The Legacy of Serbia's Kosovo and its Lessons for Today

Battle of Kosovo Icon

VIDOVDAN / St. Vitus Day / JUNE 28 - The Epic Battle between Christianity and Islam / The Legacy of Serbia's Kosovo and its Lessons for Today

Aleksandra's Note:  June 28th is one of those days that history never forgets. Although most of the world will know that date as being the anniversary of the assassination in Sarajevo, Bosnia that lit the fuse of World War I in 1914,  for the Christian Serbians this date will always mark the anniversary of a monumental battle between Christianity and Islam on a field in Kosovo in 1389. Today is a day to honor the incredible sacrifice the Serbs made that one single day, so long ago, in the name of Christianity and the heavenly Kingdom. They were truly the true believers.

Serbia had indeed reached her pinnacle. Under the leadership of strong and able rulers, she had progressed and flourished during the Middle Ages, and her lands in the Balkans had advanced culturally, spiritually, and politically to make her a powerful and established empire in the Balkans. She would not, however, be allowed to enjoy her status for too long, as competing empires had their sights on her lands, her people, her resources and her very soul. It was the legacy of this glorious period in Serbia’s history that became so imprinted on her national consciousness that no matter how powerful or ruthless an oppressor came along in the future, and there would be many, she would endure and prevail...

Sincerely,

Aleksandra Rebic
June 28, 2017*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****

Tuesday, June 20, 2017

100 ГОДИНА ОД ВЕЛИКОГ РАТА / Ђорђе Лешњак није поклекнуо пред бугарским бајонетима / 100 GODINA OD VELIKOG RATA - Đorđe Lešnjak nije pokleknuo pred bugarskim bajonetima / "Politika" June 16, 2017

Politika
Аутор: Милан Момчиловићпетак
16.06.2017

Ђорђе Цекић Лешњак (Архивска фотографија)

Jедна уличица у центру Лесковца носи име Ђорђа Цекића Лешњака и повезује улице које су назване по именима познатијих историјских личности – Светозара Марковића и Радета Кончара.

На Лешњаковој родној кући у Улици Радета Кончара, у којој данас живе његови потомци, налази се спомен-табла са његовим именом, а кости му почивају у мермерном саркофагу у крипти Саборног храма Свете Тројице, где се такође налази спомен-табла коју су подигли захвални Лесковчани.

Ко је он и чиме је заслужио да му се посмртни остаци, после три сахране, похране на овом светом месту? Осим имена скрајнуте уличице у самом центру града, многи Лесковчани нису знали каква значајна личност се крије иза тог имена, све док није почело обележавање стогодишњице Топличко-јабланичког устанка, јединог народног устанка који је букнуо у поробљеној Европи за време Првог светског рата. Захваљујући ангажовању у тој краткотрајној буни, у којој су бугарски злотвори убили око 20.000 недужних грађана, лесковачки трговац и кмет Ђорђе Цекић Лешњак постао је симбол непокора и отпора туђину, због чега су га Бугари убили на свиреп начин.

Живојин Тасић из Народног музеја у Лесковцу подсећа за „Политику” да је Топлички устанак избио на југу Србије фебруара 1917. године због покушаја Бугара да мобилишу српске младиће и пошаљу их на Солунски фронт, где би се борили против својих очева, рођака и пријатеља у српској војсци. Многи Лесковчани су почели да прикупљају све што је потребно борцима, а највише се ангажовао Ђорђе Цекић Лешњак, трговац, који је на устаничку територију слао људе спремне да узму оружје у руке, али и неопходну опрему и храну. То је чинио преко Синадина Јанковића, устаника, изасланика Косте Пећанца задуженог за контакт са Лесковчанима и допремање помоћи.

Бугари су у Лесковац довели појачане снаге, а пристигла је и помоћ Немаца и Аустроугара. Почела је хапшење и прогањање, па је тако, као првак народни, ухапшен и Ђорђе Цекић Лешњак. Бугарски злотвори су га одмах ставили на страховите муке и на сваки начин настојали да га приволе да ода оне који ту помоћ шаљу, али пошто он то није учинио, решили су да га погубе.

– Уз злослутно бубњање добоша који су позивали народ на улицу, спорим клецавим ходом, пред бугарским стрељачким спроводницима, прошао је Ђорђе својим градом последњи пут. Није пустио глас ни када му је бугарски официр сабљом нанео грозну посекотину на глави, тражећи да проговори, призна и ода. Окупљени дуж улице, самртну поворку мукло и са страхом пратили су Лесковчани, одгледавши је до Рударских ливада на којима су Цигани преконоћ, по наређењу Бугара, већ ископали раку.

Бугари поново, претећи, приђоше Ђорђу са бајонетима у рукама, тражећи да проговори, но овај оћута. Посечен крвничким ножем, јер Бугари нису хтели да троше муницију ни да се пуцњи чују до града – пао је у раку коју убрзо затрпаше – описује Тасић Лешњакову погибију која се десила 1. марта 1917. године.

Чланови породице су за његову судбину сазнали тек након месец дана, када су обукли црнину и од новодошлог бугарског заповедника измолили да му се тело пренесе у нови гроб поред цркве Свете Преподобномученице Параскеве у порти Рударског конака. Септембра 1919. године Ђорђеве кости су пресељене у породичну гробницу на лесковачком Светолијском гробљу.


http://www.politika.rs/sr/clanak/383042/Dorde-Lesnjak-nije-pokleknuo-pred-bugarskim-bajonetima


*****

Politika
Autor: Milan Momčilovićpetak
16.06.2017.

Ђорђе Цекић Лешњак (Архивска фотографија)
 
Jedna uličica u centru Leskovca nosi ime Đorđa Cekića Lešnjaka i povezuje ulice koje su nazvane po imenima poznatijih istorijskih ličnosti – Svetozara Markovića i Radeta Končara.
 
Na Lešnjakovoj rodnoj kući u Ulici Radeta Končara, u kojoj danas žive njegovi potomci, nalazi se spomen-tabla sa njegovim imenom, a kosti mu počivaju u mermernom sarkofagu u kripti Sabornog hrama Svete Trojice, gde se takođe nalazi spomen-tabla koju su podigli zahvalni Leskovčani.
 
Ko je on i čime je zaslužio da mu se posmrtni ostaci, posle tri sahrane, pohrane na ovom svetom mestu? Osim imena skrajnute uličice u samom centru grada, mnogi Leskovčani nisu znali kakva značajna ličnost se krije iza tog imena, sve dok nije počelo obeležavanje stogodišnjice Topličko-jablaničkog ustanka, jedinog narodnog ustanka koji je buknuo u porobljenoj Evropi za vreme Prvog svetskog rata. Zahvaljujući angažovanju u toj kratkotrajnoj buni, u kojoj su bugarski zlotvori ubili oko 20.000 nedužnih građana, leskovački trgovac i kmet Đorđe Cekić Lešnjak postao je simbol nepokora i otpora tuđinu, zbog čega su ga Bugari ubili na svirep način.
 
Živojin Tasić iz Narodnog muzeja u Leskovcu podseća za „Politiku” da je Toplički ustanak izbio na jugu Srbije februara 1917. godine zbog pokušaja Bugara da mobilišu srpske mladiće i pošalju ih na Solunski front, gde bi se borili protiv svojih očeva, rođaka i prijatelja u srpskoj vojsci. Mnogi Leskovčani su počeli da prikupljaju sve što je potrebno borcima, a najviše se angažovao Đorđe Cekić Lešnjak, trgovac, koji je na ustaničku teritoriju slao ljude spremne da uzmu oružje u ruke, ali i neophodnu opremu i hranu. To je činio preko Sinadina Jankovića, ustanika, izaslanika Koste Pećanca zaduženog za kontakt sa Leskovčanima i dopremanje pomoći.
 
Bugari su u Leskovac doveli pojačane snage, a pristigla je i pomoć Nemaca i Austrougara. Počela je hapšenje i proganjanje, pa je tako, kao prvak narodni, uhapšen i Đorđe Cekić Lešnjak. Bugarski zlotvori su ga odmah stavili na strahovite muke i na svaki način nastojali da ga privole da oda one koji tu pomoć šalju, ali pošto on to nije učinio, rešili su da ga pogube.
 
– Uz zloslutno bubnjanje doboša koji su pozivali narod na ulicu, sporim klecavim hodom, pred bugarskim streljačkim sprovodnicima, prošao je Đorđe svojim gradom poslednji put. Nije pustio glas ni kada mu je bugarski oficir sabljom naneo groznu posekotinu na glavi, tražeći da progovori, prizna i oda. Okupljeni duž ulice, samrtnu povorku muklo i sa strahom pratili su Leskovčani, odgledavši je do Rudarskih livada na kojima su Cigani prekonoć, po naređenju Bugara, već iskopali raku.
 
Bugari ponovo, preteći, priđoše Đorđu sa bajonetima u rukama, tražeći da progovori, no ovaj oćuta. Posečen krvničkim nožem, jer Bugari nisu hteli da troše municiju ni da se pucnji čuju do grada – pao je u raku koju ubrzo zatrpaše – opisuje Tasić Lešnjakovu pogibiju koja se desila 1. marta 1917. godine.
 
Članovi porodice su za njegovu sudbinu saznali tek nakon mesec dana, kada su obukli crninu i od novodošlog bugarskog zapovednika izmolili da mu se telo prenese u novi grob pored crkve Svete Prepodobnomučenice Paraskeve u porti Rudarskog konaka. Septembra 1919. godine Đorđeve kosti su preseljene u porodičnu grobnicu na leskovačkom Svetolijskom groblju.
 
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
 
*****
 

Tuesday, June 13, 2017

ВИДОВДАНСКА ПРОСЛАВА СРБА ЧИКАГА И ОКОЛИНЕ - СРПСКА НАРОДНА ОДБРАНА У АМЕРИЦИ - Субота, 24. јун 2017 18:00ч / VIDOVDAN ACADEMY - Serbian National Defense - June 24, 2017 Chicago / New Gracanica
ВИДОВДАНСКА ПРОСЛАВА СРБА ЧИКАГА И ОКОЛИНЕ

Субота, 24. јун 2017 18:00ч

У САЛИ МАНАСТИРА НОВЕ ГРАЧАНИЦЕ, ТРЕЋЕ ЈЕЗЕРО, ИЛИНОИС

ОРГАНИЗАТОР: СРПСКА НАРОДНА ОДБРАНА У АМЕРИЦИ

​- Њ.П. Епископ Г. ЛОНГИН
Српска православна црква​


​- Г. Обрад КЕСИЋ
Република Српска


- Г. Дејан Радуловић
Генерални конзул Република Србија​


​УЗ ЦЕЛОВЕЧЕРЊИ СЛАВСКИ ПРОГРАМ СА ОЧЕКИВАНИМ СПЕЦИЈАЛНИМ ГОСТОМ ИЗ СРБИЈЕ, ПОЗДРАВИМА, ФОЛКЛОРОМ АНСАМБЛА "СЛОБОДА", МУЗИКОМ И ВЕЧЕРОМ​.

Програм, Вечера и Улазница $25


*****

Vidovdan 2017

All Serbs and Serbian Friends are invited and welcome to the

VIDOVDAN ACADEMY

Saturday, June 24, 2017 6:00 P.M.

@ Serbian Monastery New Gracanica Hall

Organized by Serbian National Defense Council of America

​Featured Guests on the Patron Saint Day of Serbian National Defense:

- His Grace Bishop LONGIN​
of New Gracanica and MidWestern America


- Mr. Obrad Kesic
Representative of Republic of Srpska in Washington, D.C.


- H.E. Mr. Dejan Radulovic
Consul General of Serbia in the U.S.A.


Along with evening program including expected special guest from Serbia, greetings, folklore dances by "Sloboda" ensemble, music and dinner.

Entry & Dinner $25.00http://snd-us.com/aktivnosti/vesti/1865-vidovdan-2017.html*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****

Friday, June 2, 2017

VIDEO / Legendary Serb military leader Putnik honored in Belgrade / "B92" [Tanjug] May 17, 2017

B92
[Tanjug]
May 17, 2017

Legendary Serb military leader Putnik honored in Belgrade

Wednesday [May 17, 2017] marked 100 years since the death of Serbia's legendary late 19th and early 20th century military leader, Vojvoda (voivode) Radomir Putnik.

[Photo: Tanjug]
 
The anniversary was marked with a ceremony at the monument dedicated to Vojvoda Putnik located in the New Belgrade Cemetery.
 
Wreaths were laid today by members of Putnik's family, representatives of the Ministry of Defense, Minister of Labor, Social, and Veteran Affairs Aleksandar Vulin, Belgrade City Manager Goran Vesic, and others.
 
"Vojvoda Radomir Putnik was the most prominent part of a victorious and immensely brave generation. He modernized the Serbian Army, introduced rules from the modern world of the time, but most importantly, preserved its freedom-loving spirit, and the unwavering desire to fight for freedom," Vulin told reporters after the ceremony.
 
[Photo: Tanjug]
 
"Unfortunately, he ended his life (in 1917) ill, far away from Serbia. He did not live to see the Serbian Army return to Serbia victoriously, but without him, without his work, his command, his life dedicated to that army and to that country, neither the victorious return nor that great generation would have happened," Vulin said.
 
The minister described Putnik as "a top professional and one of the greatest military strategists of his time."
 
"Radomir Putnik's generation could not choose when to fight, but they chose what to fight for - for freedom, above all, just like our own generation. We could not choose the wars we would take part in, we could not choose when to lead them, but we did because we wanted our freedom," Vulin stressed.
 
Goran Vesic also spoke to say that Vojvoda Putnik is one of the greatest figures in our history - and that it is "nice" that anniversaries linked to him are being marked.
 
[Photo: Tanjug]

Vesic thanked Vulin for his ministry's good cooperation with the city when it comes to marking important events from the Serbian people's history.

"By remembering great people like Vojvoda Putnik - who, while seriously ill, organized the withdrawal of the Serbian Army through Albania (to Greece), and who didn't live to see a free Serbia, we show our respect toward our past, and nations who don't remember their past have no right to their future," said Vesic.

Radomir Putnik was born on January 24, 1847 in Kragujevac, a town in central Serbia. He became the first Serbian field marshal and the chief of the Serbian Kingdom Army's general staff in the Balkan Wars, and during the First World War.

After the Army evacuated to Corfu, Greece in 1916, he was taken to Nice, France, where he passed away on May 17, 1917.LINK FOR VIDEO:

http://www.b92.net/eng/news/society.php?yyyy=2017&mm=05&dd=17&nav_id=101300*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com

*****