Thursday, September 28, 2017

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „СРБИЈА И РУСИЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ“ / EXHIBITION “SERBIA AND RUSSIA IN THE GREAT WAR” OPENS / "Royal Family of Serbia" September 25, 2017

www.royalfamily.org
September 25, 2017

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА
„СРБИЈА И РУСИЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ“
 
Њ.К.В. Престолонаследник Александар и Њ.Е. г-дин Александар Чепурин, амбасадор Руске Федерације (2017)

Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар свечано је отворио изложбу фотографија и докумената „Србија и Русија у Великом рату“ у крипти Храма Светог Саве. Аутор поставке је г-дин Душан Бабац, члан Крунског већа, а изложба је организована у сарадњи Храма Светог Саве и Фонда Краљевски двор, уз подршку Министарства културе Републике Србије.

„Историја Србије и Русије у Великом рату, тесно је повезана са судбином породица Карађорђевић и Романов. И једни и други су водили државу и војску. Цар Николај други био је почасни командант 16. пука српске војске, краљ Петар први био је почасни командант 14. пука руске војске. Русија је ступила у рат јер је Србија била нападнута. Руски цар је помогао формирање српске добровољачке дивизије у Русији. После албанске голготе захтевао је од савезника да евакуишу преостале српске трупе, по цену склапања сепаратног мира са Немачком. Руске бригаде на солунском фронту су ослободиле Битољ у новембру 1916. године. То је био први весник скорог ослобођења поробљене отаџбине. Династија Романов је трагично пострадала у вихору светског рата и светске револуције. Четврт века касније династију Карађорђевић задесила је слична судбина у времену и околностима када на светској позорници више није било старог савезника. Скоро 100 година прашина и заборав прекривали су ово херојско време великог савезништва. Сада, када читава Европа обележава јубилеј Великог рата, право је време да се поново сетимо тих важних лекција из историје“, рекао је Престолонаследник Александар у свом обраћању.

Церемонији отварања изложбе присуствали су Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина, Његово Преосвештенство Епископ моравички господин Антоније, викарни епископ Патријарха Иринеја, Њ.Е. г-дин Александар Чепурин, амбасадор Руске Федерације, представници саветодавних тела Круне и дипломатског кора, као и бројне друге угледне званице из сфере културе и уметности.

Изложба „Србија и Русија у Великом рату“ се бави тематиком савезништва Србије и Русије у Првом светском рату и представља својеврсан историјски преглед о војним везама и односима два братска народа, настала са циљем да се осветле неке мало познате епизоде из те епохе, имена и лица њених актера у време обележавања стогодишњице од почетка рата који свет до тада није видео. Преломне 1914. године, Србија је у Русији нашла свог главног и природног савезника. Захваљујући томе је омогућен опстанак Србије која се достојно одужила, како Русији тако и осталим савезницима. Савезничке војне везе се настављају током 1915, 1916. и 1917, до оног тренутка када је Русија, због револуције, иступила из табора савезника.

Поред више од 250 фотографија, ова изложба је пропраћена и богатом документарном грађом. Поставка је подељена у неколико целина и то: предисторија савезништва, руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата, руске експедиционе снаге на Солунском фронту, српске добровољачке дивизије у Русији, српски и југословенски пукови у Русији у време грађанског рата, Карађорђевићи и Романови.

Изложба ће бити отворена за посетиоце до петка, 29. септембра [2017].

Његово Преосвештенство Епископ моравички господин Антоније, викарни епископ Патријарха Иринеја, Њ.Е. г-дин Александар Чепурин, амбасадор Руске Федерације, Њ.К.В. Престолонаследник Александар, г-дин Душан Бабац, аутор изложбе и члан Крунског већа.

Његово Преосвештенство Епископ моравички господин Антоније, викарни епископ Патријарха Иринеја, Њ.Е. г-дин Александар Чепурин, амбасадор Руске Федерације, Њ.К.В. Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина, г-дин Душан Бабац, аутор изложбе и члан Крунског већа.
 
Његово Преосвештенство Епископ моравички господин Антоније, викарни епископ Патријарха Иринеја.
 
Њ.К.В. Престолонаследник Александар
 
 Изложба „Србија и Русија у Великом рату“ у крипти Храма Светог Саве.
 
 Њ.Е. г-дин Александар Чепурин, амбасадор Руске Федерације.
 
 Г-дин Душан Бабац, аутор изложбе и члан Крунског већа

Њ.К.В. Престолонаследник Александар и Њ.Е. г-дин Александар Чепурин, амбасадор Руске Федерације.
 
Њ.К.В. Престолонаследник Александар и Њ.Е. г-дин Александар Чепурин, амбасадор Руске Федерације.


 
 
September 25, 2017
 
EXHIBITION
“SERBIA AND RUSSIA IN THE GREAT WAR”
OPENS
 
HRH Crown Prince Alexander and HE Mr Alexander Chepurin, ambassador of Russian Federation to Serbia
 
His Royal Highness Crown Prince Alexander officially opened an exhibition of photographs and documents “Serbia and Russia in the Great War” in the crypt of the Saint Sava Temple. The author is Mr. Dušan Babac, a member of the Privy Council, and the exhibition was organized in cooperation with the Temple of St. Sava and the Royal Palace, with the support of the Ministry of Culture of the Republic of Serbia.

“The history of Serbia and Russia in the Great war is closely linked to the fate of the Karadjordjevic and Romanov families. Both of them led their states and their armies. Tsar Nikolai II was the honorary commander of the 16th Serbian regiment, King Peter I was the honorary commander of the 14th Russian regiment. Russia entered the war because Serbia was attacked. The Russian emperor helped form the Serbian volunteer division in Russia. After the Albanian Golgotha demanded from the allies to evacuate the remaining Serbian troops, at the cost of making a separate peace with Germany. The Russian brigades on the Thessaloniki front liberated Bitola in November 1916. This was the first sign of the ensuing liberation of the occupied homeland. The dynasty of Romanov tragically perished in the world war and the Bolshevik revolution. A quarter of a century later the Karadjordjevic dynasty suffered a similar fate in the times and circumstances when there was no old ally on the world stage. For almost a hundred years dust and oblivion had covered this heroic time of a great alliance. Now that the whole of Europe marks the centennial of the great war, it is the right time to recall these important lessons from our history”, said Crown Prince Alexander in his address.

The opening ceremony of the exhibition was also attended by Her Royal Highness Crown Princess Katherine, His Grace Bishop Antonije of Moravica, vicar bishop to Patriarch Irinej, HE Mr Alexander Chepurin, ambassador of Russian Federation to Serbia, members of the advisory bodies of the Crown and representatives of the Diplomatic Corps, as well as by many other distinguished guests from the sphere of culture and art.

The exhibition “Serbia and Russia in the Great War” deals with the topics of the alliance between Serbia and Russia in the First World War and presents a historical overview of the military connections and relations of the two fraternal people, created with the aim of highlighting some less known episodes of the epoch, the faces of its actors at the time of marking the WW1 centennial, the war that the world had not seen before. In 1914, Serbia found its main and natural ally in Russia. Thanks to this, Serbia’s survival was possible, and it repaid both to Russia and other allies. Allied military connections continued in 1915, 1916, and 1917, until the moment when Russia, due to the revolution, stepped out of the camp of allies.

In addition to more than 250 photographs, this exhibition is accompanied by rich documentary material. The item is divided into several parts: the pre-history of the alliance, Russian military assistance to Serbia during World War I, Russian expedition forces on the Thessaloniki front, Serbian volunteer divisions in Russia, Serbian and Yugoslav regiments in Russia during the civil war, the Karadjordjevics and the Romanovs.

The exhibition will be open to visitors until Friday, September 29, 2017.

His Grace Bishop Antonije of Moravica, vicar bishop to Patriarch Irinej, HE Mr Alexander Chepurin, ambassador of Russian Federation to Serbia, HRH Crown Prince Alexander, Mr. Dušan Babac, author of the exhibition and a member of the Privy Council.
 
His Grace Bishop Antonije of Moravica, vicar bishop to Patriarch Irinej, HE Mr Alexander Chepurin, ambassador of Russian Federation to Serbia, TRH Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine, Mr. Dušan Babac, author of the exhibition and a member of the Privy Council.
 
His Grace Bishop Antonije of Moravica, vicar bishop to Patriarch Irinej.
 
HRH Crown Prince Alexander
 
Exhibition “Serbia and Russia in the Great War” in the crypt of the Saint Sava Temple
 
HE Mr Alexander Chepurin, ambassador of Russian Federation to Serbia
 
Mr. Dušan Babac, author of the exhibition and a member of the Privy Council
 
HRH Crown Prince Alexander and HE Mr Alexander Chepurin, ambassador of Russian Federation to Serbia.
 
HRH Crown Prince Alexander and HE Mr Alexander Chepurin, ambassador of Russian Federation to Serbia.
 
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at heroesofserbia@yahoo.com
 
*****

No comments: